Loading...

REKRUTACJA


SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że 17 maja 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka w Namysłowie, publicznej placówki prowadzonej przez Gminę Namysłów, na rok szkolny 2021/2022.

Wypełnione karty zgłoszeniowe (link do pobrania poniżej lub w siedzibie Żłobka) wraz z wymaganymi dokumentami prosimy dostarczyć do Dyrektora Żłobka w Namysłowie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 5B  od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. w godz. 8.00 – 16.00 lub listownie (liczy się data wpływu do placówki).

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA W NAMYSŁOWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

(zgodnie ze Statutem Żłobka w Namysłowie, Rozdział 4.)

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia.

2. Przyjęć do Żłobka dokonuje Dyrektor.

3. Karty Zgłoszenia składa się w terminie od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

4. W kolejnych latach rodzice dziecka, z którymi podpisana będzie umowa do 31 sierpnia, potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka w terminie do 28 lutego 2022 r. poprzez złożenie Karty Aktualizacyjnej Przedłużającej Pobyt dziecka w Żłobku.

5. Żłobek przyjmuje w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów oraz dzieci:

1) z rodzin wielodzietnych;

2) z orzeczoną niepełnosprawnością;

3) mające rodzeństwo, które korzysta z usług Żłobka i będzie z nich korzystało w roku 2021/2022;

4) pochodzące z ciąży wielopłodowej (bliźniaki, wieloraczki);

5) rodzica/rodziców zatrudnionych lub pobierających naukę w szkole lub szkole wyższej

6. Kryteria punktowane

L.p.

Nazwa kryterium

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

1.

zamieszkanie na terenie Gminy
Namysłów

70

brak

2.

wielodzietność rodziny dziecka

20 - 4 dzieci i więcej
10 – 3 dzieci

oświadczenie o wielodzietności
rodziny dziecka

3.

niepełnosprawność dziecka

20

orzeczenie o niepełnosprawności

4.

dziecko posiada rodzeństwo, które aktualnie uczęszcza do Żłobka i będzie uczęszczało w 2021/2022

1

brak

5.

zgłoszenie jednocześnie do Żłobka bliźniaków lub wieloraczków

3

brak

6.

Dziecko, którego rodzic/rodzice są zatrudnieni lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej

(w przypadku spełnienia kryterium przez oboje rodziców okoliczność tę ocenia się osobno wobec każdego z nich, a punkty przyznane na podstawie tej oceny są sumowane; w przypadku rodzica    samotnie wychowującego dziecko ilość punktów jest podwajana)

10

wystawione nie wcześniej,  niż 1 miesiąc przed datą przedłożenia:

- zaświadczenie z zakładu pracy/zleceniodawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę /cywilno-prawnej,

- zaświadczenie ze szkoły/uczelni o stacjonarnym systemie nauki/studiów,

- zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

- aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

lub oświadczenie

 

7. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium rekrutacji.

8. W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym równej liczby punktów przez dwoje lub więcej dzieci, przeprowadza się losowanie z udziałem rodziców.

9. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka oraz dzieci, dla których będzie przeprowadzone losowanie, podaje się do publicznej wiadomości w terminie do 15 czerwca 2021 r. na drzwiach wejściowych do budynku Żłobka oraz na stronie internetowej Żłobka www.zlobeknamyslow.org

10. Losowanie, o którym mowa w punkcie 8, przeprowadza dyrektor w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list.

11. Po przeprowadzeniu losowania listę dzieci przyjętych oraz rezerwową listę dzieci oczekujących na przyjęcie do Żłobka, podaje się niezwłocznie  do publicznej wiadomości na drzwiach wejściowych do budynku Żłobka oraz na stronie internetowej Żłobka www.zlobeknamyslow.org

12. W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia rodzica/rodziców o nieobecności dziecka w Żłobku, której czas trwania przekroczy 2 miesiące, Dyrektor może przyjąć na to miejsce inne dziecko, na podstawie umowy z rodzicami. Wówczas pierwszeństwo mają dzieci z listy rezerwowej.

13. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Żłobka jest zawarcie umowy w sprawie korzystanie z usług Żłobka na okres nie dłuższy, niż do 31 sierpnia.

14. Niepodpisanie umowy przez rodzica w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z listy rezerwowej.

15. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, przyjmuje się dziecko z listy rezerwowej, odpowiadające przedziałowi wiekowemu danej grupy, z największą ilością punktów kwalifikacyjnych, a w przypadku równej liczby punktów przeprowadza się losowanie.

16. Skreślenie dziecka z listy uczęszczających do Żłobka może nastąpić w przypadkach określonych w umowie w sprawie korzystania z usług Żłobka, a także w sytuacji nieuczęszczania dziecka do Żłobka nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 miesiąca bez usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie musi zostać wyrażone przez rodzica na piśmie i dostarczone do Żłobka w ciągu 7 dni licząc od dnia następnego po upływie miesiąca nieprzerwanej nieobecności dziecka w Żłobku.

17. Ostateczną decyzję o skreśleniu dziecka podejmuje Dyrektor.

 

Dyrektor Żłobka w Namysłowie

Ewa Skawińska-Dorociak

Załączniki:
Karta zgłoszenia do Żłobka w Namysłowie
Oświadczenie o wielodzietności 


Władysława Reymonta 5B, 46-100 Namysłów
+48 77 410 54 83