Loading...

DZIAŁALNOŚĆ


Przedmiot działalności Żłobka w Namysłowie

Cele Żłobka to: 

1) zapewnienie opieki, wychowania i edukacji dzieci uczęszczających do Żłobka;

2) zapewnienie fachowego wsparcia rodziców w opiece nad dzieckiem w czasie jego wczesnego rozwoju.

Do zadań Żłobka należy: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;

4) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka; 

5) sprawowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej nad dziećmi zakwalifikowanymi do grup dyspanseryjnych i dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka lub stopnia niepełnosprawności; 

6) rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku lub stopnia niepełnosprawności, a także przygotowanie ich do życia w społeczeństwie; 

7) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez współpracę z rodzicami dziecka, w szczególności poprzez udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dzieckiem.

Sposób realizacji zadań: 

1) stosowanie odpowiednich metod adaptacji dzieci w nowym środowisku; 

2) wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie oraz kształtowanie procesów uspołeczniania z zastosowaniem odpowiednich metod opiekuńczo-wychowawczych; 

3) odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych dziecka z uwzględnieniem także rodzaju niepełnosprawności dziecka; 

4) realizowanie programów dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, dostosowanych do możliwości rozwojowych dziecka, w tym dzieci niepełnosprawnych, z uwzględnieniem nowoczesnych metod pracy z małym dzieckiem; 

5) prowadzenie działań promujących zdrowy tryb życia dziecka; 

6) organizowanie wyżywienia z uwzględnieniem norm żywieniowych, dbanie o jakość, smak i estetykę posiłków dziecka; 

7) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci; 

8) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie opieki nad dzieckiem uczęszczającym do Żłobka; 

9) organizowanie zajęć otwartych oraz uroczystości okazjonalnych, zarówno dla rodziców, jak i członków rodziny dziecka.

 


Władysława Reymonta 5B, 46-100 Namysłów
+48 77 410 54 83